Om oss

Åkershus Förskola

" När en del tycker att man är stor och en den tycker att man är liten så är man kanske alldeles precis lagom gammal"

- Lisa i Bullerbyn

Allmän information om vår verksamhet

Nedan följer en kort beskrivning om hur vi arbetar på Åkershus Förskola

På förskolan tycker vi det är positivt att alla barnen får möjlighet till naturliga möten över avdelningsgränsen. Detta skapar en trygghet och glädje för barnen om vi samarbetar och låter barnen få ett större inflytande över sin dag. Vi arbetar i två arbetslag på Åkershus förskola, där mycket av reflektionerna, diskussionerna och planeringen sker gemensamt. För att frigöra ytor på avdelningarna och skapa fler möjligheter för lek, lärande och samspel äter vi frukost och mellanmål tillsammans på någon av avdelningarna (för närvarande på Pippi). Vi arbetar med Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som grund samt med inspiration av den italienska pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Du får gärna komma förbi och hälsa på oss för att se hur vi har det!

 

Vi arbetar temainriktat och erbjuder olika uttrycksformer. Leken är det viktigaste redskapet vi har och vi tror att lärande och utveckling måste utgå från den. Arbetet med vår demokratiska värdegrund är också en ständigt pågående process. Därför vill vi skapa så många möjligheter som möjligt till lek och socialt samspel.

Förutom samarbete prioriterar vi arbetsglädje, delaktighet, miljön, barnets inflytande, pedagogisk reflektion och dokumentation.

 

Reggio Emilia

 

Vi ser det kompetenta barnet som vill lära sig och utforska. Pedagogerna är medforskare.

 

"Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter." - Lpfö 98/10

 

Miljön och dokumentationen är viktiga delar i det pedagogiska arbetet.

Miljön ska vara inspirerande, tillgänglig och föränderlig. Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg i verksamheten. Genom reflekterande samtal kring dokumentationen synliggörs barnet, dess kompetens och lärande. Vi arbetar medvetet med hur gruppen kan bli en resurs för individen. Vi vill skapa möjligheter till ett lustfyllt lärande.

I och genom leken tränas t.ex. motorik, socialt samspel, kommunikation, språk, fantasi och kreativitet.

 

"Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan." - Lpfö 98/10

 

Kontakta oss

Åkershus Förskola

Åkershusvägen 51-53

245 37 Staffanstorp

Tel.nr. 046-250772

-----------------------------------

Förskolechef: Diana Ghidini

Tel.nr. 0704-670297

kontakt@akershusforskola.se

 

 

 

--------------------------------------------

 

Inskrivning och avgifter

All inskrivning sker via Staffanstorps kommuns kösystem Dexter.

 

Du kan kontakta oss för vidare information via e-post på kontakt@domsagansforskola.se eller på Tel. 0704-670297.

 

Avgifter

Vi följer Staffanstorps kommuns plan för skolavgifter och maxtaxa.